VISIE

Delen
Share2day vindt delen belangrijk. Uitwisselen van de verschillende manieren waarop mensen de wereld zien en beleven. Een deel van de projecten die we organiseren, is gericht op het in contact brengen van mensen uit verschillende leefwerelden die normaal gesproken niet samenkomen. Een voorbeeld hiervan is het thuisbrengen van een oorlogsslachtoffer door Nederlanders en Duitsers, waarbij de reis werd teruggevolgd die deze man, Bertus de Raaf, aflegde in de oorlog vanaf zijn onderduikplek tot het kamp waarin hij stierf. We hopen zo een gevoel van onderling begrip en uitwisseling van visie te stimuleren. Voor 2020 is een project in voorbereiding met het oog op 75 jaar bevrijding. Hierbij zal ook met Duitse instanties worden samengewerkt.

Praktische hulp voor jongeren
Een andere belangrijke doelgroep voor ons zijn kinderen en jongvolwassenen die het om verschillende redenen niet meezit, bijvoorbeeld door een moeilijke thuissituatie of leerproblemen. We bekijken waar we hen praktisch mee kunnen ondersteunen (bijvoorbeeld materiaal voor school of een fiets, want daar zijn niet altijd de middelen voor) en proberen binnen ons budget zoveel mogelijk jongeren te helpen. Hiervoor werken we samen met de Voedselbank Alkmaar en Stichting Rataplan.

Leven in het nu

Los van bovenstaande activiteiten willen we ons inzetten voor een inclusieve, betrokken samenleving door aandacht te vragen voor maatschappelijke thema’s, zoals armoede, waar we momenteel een publicatie over voorbereiden. We geloven in een betrokken burgerschap en het belang van een samen-leving die uitgaat van een tolerante, kritische denkhouding en de bereidheid er samen iets van te maken. En met een knipoog naar onze naam: we proberen liever vandaag dan morgen ons steentje bij te dragen, al blijft onze inzet natuurlijk bescheiden.

Share2day
Deze drie componenten komen terug in de naam: het delen, de uitwisseling van 2 verschillende werelden en er vandaag iets van maken: share your world, start today. Share2day heeft geen confessionele achtergrond. We handelen wel vanuit een bepaalde filosofie: het bevorderen van verwondering en zelfstandig, kritisch denken.